Allmänna villkor för eventregistrering

Hur Nordnet hanterar personuppgifter för deltagare på digitala och fysiska event

Vi vill vara den mest transparenta banken, även för dig som går på våra evenemang. Det är därför viktigt för oss att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter samt att du känner ett förtroende i att vi behandlar personuppgifter om dig på ett tryggt och säkert sätt.

Nordnets dataskyddsriktlinjer beskriver hur Nordnet behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som deltagare på våra evenemang och hur du kan utöva dessa rättigheter. Om du har frågor angående Nordnets dataskyddsriktlinjer eller integritets- och dataskydd är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@nordnet.se.

Deltagare

Med deltagare avses den som har givit Nordnet tillgång till dennes personuppgifter, i syfte att delta eller medverka på ett av Nordnets evenemang, både fysiska och digitala.

Personuppgifter om dig som deltagare på ett evenemang, som Nordnet behandlar

Nordnet behandlar de personuppgifter som lämnats i samband med en anmälan till ett evenemang. Utöver detta kan Nordnet komma att spara kommentarer från deltagare vid chattevenemang samt foton som tas vid evenemang som Nordnet anordnar.

Genom att anmäla dig till eventet ger du oss rättigheten att publicera foton och video i vilka du kan förekomma. Användning av dessa kan komma att ske både i tryckt och i digital form. Användningen är publicering och spridning via exempelvis Nordnets hemsida, sociala medier, i annonser, i nyhetsbrev, i broschyrer och annat tryckt material. Nordnet är inte skyldig att meddela när denna medverkan eller publicering kommer att ske.

Nedan följer de kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

Individuppgifter – Uppgifter som direkt kan användas för att identifiera dig, såsom namn, födelsedatum, personnummer, foto, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter

Dina personuppgifter används i syfte att kunna bearbeta en anmälan till ett evenemang och verifiera att den som anmäler sig till evenemang också deltagit i evenemanget.

Nedan följer en beskrivning av det ändamål vi har vid behandling av dina personuppgifter, vad det aktuella ändamålet syftar till samt rättslig grund för ändamålet.

Ändamål med behandlingSyfte med ändamålRättslig grund för behandlingen
Administration av evenemangsdeltagareAtt administrera deltagare vid de evenemang som Nordnets anordnar samt intresseanmälningar inför kommande evenemangBerättigat intresse
Utskick av kommunikationAtt kunna skicka kommunikation till evenemangsdeltagare, såsom Nordnets veckobrevSamtycke

Berättigat intresse – När Nordnet i det enskilda fallet har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter.
Samtycke – När Nordnet har inhämtat ett samtycke från dig angående en specifik behandling med uttryckligt ändamål.

Tidsperiod för lagring av dina personuppgifter

Nordnet sparar dina personuppgifter så länge du erhåller kommunikation från oss. Om du har valt att dra tillbaka ditt medgivande (”opt out”) till kommunikation från Nordnet raderas din data inom 30 dagar.

När det kommer till foton och video sparas dessa så länge det finns ett behov av dem, men i övrigt rensas en gång om året.

Dina rättigheter som evenemangsdeltagare

Du som registrerad har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nordnet och därmed har du rätt att:

  1. få registerutdrag,
  2. begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
  3. begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; Nordnet kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av kundförhållandet eller på grund av lagstiftning.
  4. invända mot behandlingen av personuppgifter,
  5. under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Nordnet som du själv har tillhandahållit Nordnet samt rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b)-e) vänds till Nordnet samt prövas i det enskilda fallet.

Dataskyddsombud

Nordnet följer aktuell dataskyddslagstiftning och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Nordnet följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att samla information om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som kund hos Nordnet och gentemot Datainspektionen.

Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för Nordnets behandling av personuppgifter. Det är Nordnet som företag som ansvarar för att svensk dataskyddslagstiftning följs. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Nordnets kundservice.

Nordnets kundservice
info@nordnet.se

Nordnets dataskyddsombud
dataprotection@nordnet.se

Om du har frågor eller klagomål som rör Nordnets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Om du har ingått avtal eller delat dina personuppgifter med Nordnet Bank AB är det Nordnet Bank AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Nordnet Bank AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Nordnet Bank AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 516406-0021 och har sitt säte på Alströmergatan 39, 104 25, Stockholm.

Besök www.nordnet.se för mer information om Nordnet.