Nordnet Events

Disclaimer

Samtliga besökare och bloggare på Nordnetbloggen (”Bloggen”), förutsätts ha tagit del av följande information:

Kunder utanför Sverige

Materialet som finns på Bloggen riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Ansvarsbegränsning

Det som skrivs på Bloggen representerar skribenternas personliga åsikter och Nordnet har inte på något sätt medverkat eller bidragit till materialet eller på annat sätt samarbetat med skribenterna. Detta gäller även i de fall skribenten är en anställd på Nordnet. Det är således skribenterna, och inte Nordnet, som ansvarar för inläggets innehåll och överensstämmelse med tillämpliga lagar och regelverk. Nordnet tar inte något ansvar för innehållet på Bloggen vare sig materialet kommer från anställda på Nordnet, skribenter med vilka Nordnet har ingått avtal eller från besökare på Bloggen som lämnat kommenterar på material från dessa skribenter.

Vissa länkar på Bloggen leder till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka Nordnet inte har någon kontroll. Nordnet ansvarar inte i något fall för sådana länkar eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Materialet på Bloggen utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Nordnet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet på Bloggen skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Nordnet utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser.

Allt användande av informa­tionen på Bloggen, exempelvis investeringar till följd av innehållet på Bloggen, sker på egen risk. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar på Bloggen presenterad information. Nordnet ansvarar således inte i något fall för om det innehåll som presenteras på Bloggen, direkt eller indirekt, leder till skada eller förlust, utebliven vinst eller inkomst för användaren eller någon annan person som tagit del av innehållet på Bloggen.

Risker

Bloggens användare uppmanas att på egen hand analysera och kritiskt granska materialet på Bloggen exempelvis vad gäller källans tillförlitlighet och skribentens tolkningar och antaganden. Användaren påminns särskilt om att ifrågasätta materialets objektivitet då en skribent kan ha ekonomiska intressen i förhållande till de finansiella instrument eller till de emittenter som berörs i inlägget. Vidare kan en emittent ha påverkat utformningen av ett inlägg. Det finns en risk att informationen är felaktig eller innehåller brister.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

Övervakning

Nordnet förbehåller sig rätten, och har till vissa delar skyldighet, att övervaka och ta bort innehåll på Bloggen samt att efter eget gottfinnande avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av Bloggen. Användaren skall dock vara medveten om att Nordnet inte granskar inläggen på Bloggen innan de publiceras och påminns om att Nordnet inte tar något som helst ansvar för innehållet på Bloggen.